Bit máy tính

Làm cho chuyển đổi giữa bit, byte, kilobits, kilobyte, megabit, MB, gigabits, Gigabyte, terabits, terabytes, petabits, petabytes, exabits, exabyte, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Băng thông (Kilo = 1000 bits)
Bit 8
Byte 1
Kilobit 0.008
Kilobyte 0.001
Megabit 8.0E-6
Megabyte 1.0E-6
Gigabit 8.0E-9
Gigabyte 1.0E-9
Terabit 8.0E-12
Terabyte 1.0E-12
Petabit 8.0E-15
Petabyte 1.0E-15
Exabit 8.0E-18
Exabyte 1.0E-18
Zettabit 8.0E-21
Zettabyte 1.0E-21
Yottabit 8.0E-24
Yottabyte 1.0E-24

Chuyển đổi bảng

 • 1 b = 1 b
 • 1 b = 0.125 B
 • 1 b = 0.001 Kb
 • 1 b = 0.000125 KB
 • 1 b = 1.0E-6 Mb
 • 1 b = 1.25E-7 MB
 • 1 b = 1.0E-9 Gb
 • 1 b = 1.25E-10 GB
 • 1 b = 1.0E-12 Tb
 • 1 b = 1.25E-13 TB
 • 1 b = 1.0E-15 Pb
 • 1 b = 1.25E-16 PB
 • 1 b = 1.0E-18 Eb
 • 1 b = 1.25E-19 EB
 • 1 b = 1.0E-21 Zb
 • 1 b = 1.25E-22 ZB
 • 1 b = 1.0E-24 Yb
 • 1 b = 1.25E-25 YB
 • 1 B = 8 b
 • 1 B = 1 B
 • 1 B = 0.008 Kb
 • 1 B = 0.001 KB
 • 1 B = 8.0E-6 Mb
 • 1 B = 1.0E-6 MB
 • 1 B = 8.0E-9 Gb
 • 1 B = 1.0E-9 GB
 • 1 B = 8.0E-12 Tb
 • 1 B = 1.0E-12 TB
 • 1 B = 8.0E-15 Pb
 • 1 B = 1.0E-15 PB
 • 1 B = 8.0E-18 Eb
 • 1 B = 1.0E-18 EB
 • 1 B = 8.0E-21 Zb
 • 1 B = 1.0E-21 ZB
 • 1 B = 8.0E-24 Yb
 • 1 B = 1.0E-24 YB
 • 1 Kb = 1000 b
 • 1 Kb = 125 B
 • 1 Kb = 1 Kb
 • 1 Kb = 0.125 KB
 • 1 Kb = 0.001 Mb
 • 1 Kb = 0.000125 MB
 • 1 Kb = 1.0E-6 Gb
 • 1 Kb = 1.25E-7 GB
 • 1 Kb = 1.0E-9 Tb
 • 1 Kb = 1.25E-10 TB
 • 1 Kb = 1.0E-12 Pb
 • 1 Kb = 1.25E-13 PB
 • 1 Kb = 1.0E-15 Eb
 • 1 Kb = 1.25E-16 EB
 • 1 Kb = 1.0E-18 Zb
 • 1 Kb = 1.25E-19 ZB
 • 1 Kb = 1.0E-21 Yb
 • 1 Kb = 1.25E-22 YB
 • 1 KB = 8000 b
 • 1 KB = 1000 B
 • 1 KB = 8 Kb
 • 1 KB = 1 KB
 • 1 KB = 0.008 Mb
 • 1 KB = 0.001 MB
 • 1 KB = 8.0E-6 Gb
 • 1 KB = 1.0E-6 GB
 • 1 KB = 8.0E-9 Tb
 • 1 KB = 1.0E-9 TB
 • 1 KB = 8.0E-12 Pb
 • 1 KB = 1.0E-12 PB
 • 1 KB = 8.0E-15 Eb
 • 1 KB = 1.0E-15 EB
 • 1 KB = 8.0E-18 Zb
 • 1 KB = 1.0E-18 ZB
 • 1 KB = 8.0E-21 Yb
 • 1 KB = 1.0E-21 YB
 • 1 Mb = 1000000 b
 • 1 Mb = 125000 B
 • 1 Mb = 1000 Kb
 • 1 Mb = 125 KB
 • 1 Mb = 1 Mb
 • 1 Mb = 0.125 MB
 • 1 Mb = 0.001 Gb
 • 1 Mb = 0.000125 GB
 • 1 Mb = 1.0E-6 Tb
 • 1 Mb = 1.25E-7 TB
 • 1 Mb = 1.0E-9 Pb
 • 1 Mb = 1.25E-10 PB
 • 1 Mb = 1.0E-12 Eb
 • 1 Mb = 1.25E-13 EB
 • 1 Mb = 1.0E-15 Zb
 • 1 Mb = 1.25E-16 ZB
 • 1 Mb = 1.0E-18 Yb
 • 1 Mb = 1.25E-19 YB
 • 1 MB = 8000000 b
 • 1 MB = 1000000 B
 • 1 MB = 8000 Kb
 • 1 MB = 1000 KB
 • 1 MB = 8 Mb
 • 1 MB = 1 MB
 • 1 MB = 0.008 Gb
 • 1 MB = 0.001 GB
 • 1 MB = 8.0E-6 Tb
 • 1 MB = 1.0E-6 TB
 • 1 MB = 8.0E-9 Pb
 • 1 MB = 1.0E-9 PB
 • 1 MB = 8.0E-12 Eb
 • 1 MB = 1.0E-12 EB
 • 1 MB = 8.0E-15 Zb
 • 1 MB = 1.0E-15 ZB
 • 1 MB = 8.0E-18 Yb
 • 1 MB = 1.0E-18 YB
 • 1 Gb = 1000000000 b
 • 1 Gb = 125000000 B
 • 1 Gb = 1000000 Kb
 • 1 Gb = 125000 KB
 • 1 Gb = 1000 Mb
 • 1 Gb = 125 MB
 • 1 Gb = 1 Gb
 • 1 Gb = 0.125 GB
 • 1 Gb = 0.001 Tb
 • 1 Gb = 0.000125 TB
 • 1 Gb = 1.0E-6 Pb
 • 1 Gb = 1.25E-7 PB
 • 1 Gb = 1.0E-9 Eb
 • 1 Gb = 1.25E-10 EB
 • 1 Gb = 1.0E-12 Zb
 • 1 Gb = 1.25E-13 ZB
 • 1 Gb = 1.0E-15 Yb
 • 1 Gb = 1.25E-16 YB
 • 1 GB = 8000000000 b
 • 1 GB = 1000000000 B
 • 1 GB = 8000000 Kb
 • 1 GB = 1000000 KB
 • 1 GB = 8000 Mb
 • 1 GB = 1000 MB
 • 1 GB = 8 Gb
 • 1 GB = 1 GB
 • 1 GB = 0.008 Tb
 • 1 GB = 0.001 TB
 • 1 GB = 8.0E-6 Pb
 • 1 GB = 1.0E-6 PB
 • 1 GB = 8.0E-9 Eb
 • 1 GB = 1.0E-9 EB
 • 1 GB = 8.0E-12 Zb
 • 1 GB = 1.0E-12 ZB
 • 1 GB = 8.0E-15 Yb
 • 1 GB = 1.0E-15 YB
 • 1 Tb = 1000000000000 b
 • 1 Tb = 125000000000 B
 • 1 Tb = 1000000000 Kb
 • 1 Tb = 125000000 KB
 • 1 Tb = 1000000 Mb
 • 1 Tb = 125000 MB
 • 1 Tb = 1000 Gb
 • 1 Tb = 125 GB
 • 1 Tb = 1 Tb
 • 1 Tb = 0.125 TB
 • 1 Tb = 0.001 Pb
 • 1 Tb = 0.000125 PB
 • 1 Tb = 1.0E-6 Eb
 • 1 Tb = 1.25E-7 EB
 • 1 Tb = 1.0E-9 Zb
 • 1 Tb = 1.25E-10 ZB
 • 1 Tb = 1.0E-12 Yb
 • 1 Tb = 1.25E-13 YB
 • 1 TB = 8000000000000 b
 • 1 TB = 1000000000000 B
 • 1 TB = 8000000000 Kb
 • 1 TB = 1000000000 KB
 • 1 TB = 8000000 Mb
 • 1 TB = 1000000 MB
 • 1 TB = 8000 Gb
 • 1 TB = 1000 GB
 • 1 TB = 8 Tb
 • 1 TB = 1 TB
 • 1 TB = 0.008 Pb
 • 1 TB = 0.001 PB
 • 1 TB = 8.0E-6 Eb
 • 1 TB = 1.0E-6 EB
 • 1 TB = 8.0E-9 Zb
 • 1 TB = 1.0E-9 ZB
 • 1 TB = 8.0E-12 Yb
 • 1 TB = 1.0E-12 YB
 • 1 Pb = 1000000000000000 b
 • 1 Pb = 125000000000000 B
 • 1 Pb = 1000000000000 Kb
 • 1 Pb = 125000000000 KB
 • 1 Pb = 1000000000 Mb
 • 1 Pb = 125000000 MB
 • 1 Pb = 1000000 Gb
 • 1 Pb = 125000 GB
 • 1 Pb = 1000 Tb
 • 1 Pb = 125 TB
 • 1 Pb = 1 Pb
 • 1 Pb = 0.125 PB
 • 1 Pb = 0.001 Eb
 • 1 Pb = 0.000125 EB
 • 1 Pb = 1.0E-6 Zb
 • 1 Pb = 1.25E-7 ZB
 • 1 Pb = 1.0E-9 Yb
 • 1 Pb = 1.25E-10 YB
 • 1 PB = 8000000000000000 b
 • 1 PB = 1000000000000000 B
 • 1 PB = 8000000000000 Kb
 • 1 PB = 1000000000000 KB
 • 1 PB = 8000000000 Mb
 • 1 PB = 1000000000 MB
 • 1 PB = 8000000 Gb
 • 1 PB = 1000000 GB
 • 1 PB = 8000 Tb
 • 1 PB = 1000 TB
 • 1 PB = 8 Pb
 • 1 PB = 1 PB
 • 1 PB = 0.008 Eb
 • 1 PB = 0.001 EB
 • 1 PB = 8.0E-6 Zb
 • 1 PB = 1.0E-6 ZB
 • 1 PB = 8.0E-9 Yb
 • 1 PB = 1.0E-9 YB
 • 1 Eb = 1000000000000000000 b
 • 1 Eb = 125000000000000000 B
 • 1 Eb = 1000000000000000 Kb
 • 1 Eb = 125000000000000 KB
 • 1 Eb = 1000000000000 Mb
 • 1 Eb = 125000000000 MB
 • 1 Eb = 1000000000 Gb
 • 1 Eb = 125000000 GB
 • 1 Eb = 1000000 Tb
 • 1 Eb = 125000 TB
 • 1 Eb = 1000 Pb
 • 1 Eb = 125 PB
 • 1 Eb = 1 Eb
 • 1 Eb = 0.125 EB
 • 1 Eb = 0.001 Zb
 • 1 Eb = 0.000125 ZB
 • 1 Eb = 1.0E-6 Yb
 • 1 Eb = 1.25E-7 YB
 • 1 EB = 8000000000000000000 b
 • 1 EB = 1000000000000000000 B
 • 1 EB = 8000000000000000 Kb
 • 1 EB = 1000000000000000 KB
 • 1 EB = 8000000000000 Mb
 • 1 EB = 1000000000000 MB
 • 1 EB = 8000000000 Gb
 • 1 EB = 1000000000 GB
 • 1 EB = 8000000 Tb
 • 1 EB = 1000000 TB
 • 1 EB = 8000 Pb
 • 1 EB = 1000 PB
 • 1 EB = 8 Eb
 • 1 EB = 1 EB
 • 1 EB = 0.008 Zb
 • 1 EB = 0.001 ZB
 • 1 EB = 8.0E-6 Yb
 • 1 EB = 1.0E-6 YB
 • 1 Zb = 1.0E+21 b
 • 1 Zb = 1.25E+20 B
 • 1 Zb = 1.0E+18 Kb
 • 1 Zb = 1.25E+17 KB
 • 1 Zb = 1.0E+15 Mb
 • 1 Zb = 1.25E+14 MB
 • 1 Zb = 1000000000000 Gb
 • 1 Zb = 125000000000 GB
 • 1 Zb = 1000000000 Tb
 • 1 Zb = 125000000 TB
 • 1 Zb = 1000000 Pb
 • 1 Zb = 125000 PB
 • 1 Zb = 1000 Eb
 • 1 Zb = 125 EB
 • 1 Zb = 1 Zb
 • 1 Zb = 0.125 ZB
 • 1 Zb = 0.001 Yb
 • 1 Zb = 0.000125 YB
 • 1 ZB = 8.0E+21 b
 • 1 ZB = 1.0E+21 B
 • 1 ZB = 8.0E+18 Kb
 • 1 ZB = 1.0E+18 KB
 • 1 ZB = 8.0E+15 Mb
 • 1 ZB = 1.0E+15 MB
 • 1 ZB = 8000000000000 Gb
 • 1 ZB = 1000000000000 GB
 • 1 ZB = 8000000000 Tb
 • 1 ZB = 1000000000 TB
 • 1 ZB = 8000000 Pb
 • 1 ZB = 1000000 PB
 • 1 ZB = 8000 Eb
 • 1 ZB = 1000 EB
 • 1 ZB = 8 Zb
 • 1 ZB = 1 ZB
 • 1 ZB = 0.008 Yb
 • 1 ZB = 0.001 YB
 • 1 Yb = 1.0E+24 b
 • 1 Yb = 1.25E+23 B
 • 1 Yb = 1.0E+21 Kb
 • 1 Yb = 1.25E+20 KB
 • 1 Yb = 1.0E+18 Mb
 • 1 Yb = 1.25E+17 MB
 • 1 Yb = 1.0E+15 Gb
 • 1 Yb = 1.25E+14 GB
 • 1 Yb = 1000000000000 Tb
 • 1 Yb = 125000000000 TB
 • 1 Yb = 1000000000 Pb
 • 1 Yb = 125000000 PB
 • 1 Yb = 1000000 Eb
 • 1 Yb = 125000 EB
 • 1 Yb = 1000 Zb
 • 1 Yb = 125 ZB
 • 1 Yb = 1 Yb
 • 1 Yb = 0.125 YB
 • 1 YB = 8.0E+24 b
 • 1 YB = 1.0E+24 B
 • 1 YB = 8.0E+21 Kb
 • 1 YB = 1.0E+21 KB
 • 1 YB = 8.0E+18 Mb
 • 1 YB = 1.0E+18 MB
 • 1 YB = 8.0E+15 Gb
 • 1 YB = 1.0E+15 GB
 • 1 YB = 8000000000000 Tb
 • 1 YB = 1000000000000 TB
 • 1 YB = 8000000000 Pb
 • 1 YB = 1000000000 PB
 • 1 YB = 8000000 Eb
 • 1 YB = 1000000 EB
 • 1 YB = 8000 Zb
 • 1 YB = 1000 ZB
 • 1 YB = 8 Yb
 • 1 YB = 1 YB
Ghi chú:Giá trị của K (kg) trong tính toán có giá trị hai 1024 hoặc 1000, phụ thuộc vào loại tính toán bạn muốn thực hiện. Xem xét sử dụng K = 1024 khi bạn đang xem xét dung lượng lưu trữ cho dù trong đĩa cứng, đĩa DVD, flash ổ đĩa hoặc thiết bị và phương tiện lưu trữ khác. K = 1000 nên được sử dụng khi bạn đang nghĩ đến việc thông qua, tức là tốc độ mà tại đó thông tin được chuyển giao.

Ví dụ: Nếu máy tính của bạn có 1 KB của đĩa là nói rằng ông đã 1024 B không gian, bây giờ thông qua của bạn card mạng là 1 KB/s, sau đó nó nói rằng nó truyền dữ liệu đến 1000 B/s.

Sử dụng: Nhập giá trị và đơn vị và nhấp vào chuyển đổi, các máy tính sẽ thực hiện việc chuyển đổi cho tất cả các đơn vị.