Bit Llogaritësi

Bëni konvertimet midis bit, bytes, Kilobits, kilobytes, megabits, megabajt, gigabit, gigabajt, terabits, terabytes, petabits, petabytes, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Sasi
Lloj
Kilo
Band gjerësi (Kilo = 1000 bits)


Konvertimi Tabelat

b në b 1
b në B 0.125
b në Kb 0.001
b në KB 0.000125
b në Mb 1.0E-6
b në MB 1.25E-7
b në Gb 1.0E-9
b në GB 1.25E-10
b në Tb 1.0E-12
b në TB 1.25E-13
b në Pb 1.0E-15
b në PB 1.25E-16
b në Eb 1.0E-18
b në EB 1.25E-19
b në Zb 1.0E-21
b në ZB 1.25E-22
b në Yb 1.0E-24
b në YB 1.25E-25
Shënime:Vlera e K (kilogram) gjatë llogaritjeve mund të marrë dy vlera 1024 ose 1000, varet se cili lloj i llogaritjes ju doni të kryer. Konsideroni përdorimin e K = 1024 kur jeni duke marrë parasysh kapacitetin e magazinimit nëse në hard disk, DVD, flash drives ose pajisje të tjera dhe media storage. K = 1000 duhet të përdoret kur jeni duke menduar të xhiros, dmth shpejtësia me të cilën informacioni është transferuar.

Shembull: Nëse kompjuteri juaj ka 1 KB hapësirë në disk është i thote se ai ka 1024 B të hapësirës, tani xhiros e kartën e rrjetit tuaj është 1 KB/s, atëherë ajo është e thënë që ajo transmeton të dhënat për 1000 B/s.

Përdorim: Shkruani vlerën dhe njësi dhe klikoni convert, Llogaritësi i do të kryejnë konvertimin në të gjitha njësitë.